مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

۳۲۸۶۰۹_orig

مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی - بنیان گذار پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی - پدر ژنتیک و فناوری سلول های بنیادین ایران

مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی – بنیان گذار پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی – پدر ژنتیک و فناوری سلول های بنیادین ایران

موضوع :

برچسب ها :