مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
خانه / سردار دلها شهادتت مبارک / ۷۹۵۹۸۴۷۵_۱۲۵۲۸۹۴۴۸۹۵۲۰۹۷_۴۴۵۹۸۱۲۰۶۴۶۸۲۸۰۸۳۳۲_n