مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
خانه / نکاتی درباره معامله قرن / ۸۳۲۷۳۰۶۸_۴۷۶۶۷۱۴۱۹۶۹۱۶۹۵_۶۹۶۱۷۶۲۸۲۵۶۲۹۳۴۴۲۸۱_n