• نرم افزار حقوق دانشگاهیان
  • نرم افزار اذانگو

 

درباره من

 :Skills

Languages: English
Application Programming : Java,  Delphi, C++, Objective C , DirectX, Swift
Web Programming: PHP, JSP, Ajax , GWT
Artificial Intelligence : Fuzzy Logic, Neural Network

 

مسابقات امداد و نجات open 2007

مسابقات امداد و نجات open 2007