مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
خانه / درباره من
Avatar for مهدی عباسی مهر

درباره من

 :Skills

Languages: English
Application Programming : Java,  Delphi, C++, Objective C , DirectX
Web Programming: PHP, JSP, Ajax , GWT
Artificial Intelligence : Fuzzy Logic, Neural Network

 

مسابقات امداد و نجات open 2007

مسابقات امداد و نجات open 2007