“ما در این در پی حشمت و جاه آمده ایم از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم”